اساسنامه انجمن صنفي کارگری برنامه ریزان و دستیاران کارگردان سینما – تهران

فصل یکم – كليات

ماده 1 - هدف
به استناد مادة 131 قانون كار جمهوري اسلامي ايران و در اجرای آيين‌نامه انجمن‌هاي صنفي و كانون هاي مربوط و به منظور حفظ حقوق و منافع مشروع و قانوني و بهبود وضع اقتصادي و اجتماعی اعضا كه خود متضمن حفظ منافع جامعه سینمایی نيز باشد ؛ اين انجمن صنفي تشكيل مي‌گردد .

ماده 2 - نام ، تعريف ، حوزة فعاليت ،مدت فعاليت و اقامتگاه قانوني انجمن :
1. نام : انجمن صنفي کارگری برنامه¬ریزان و دستیاران کارگردان سینما – تهران كه در اين اساسنامه به اختصار « انجمن » ناميده مي‌شود .
2.تعريف : انجمن تشکل فعالان حرفه¬ای در عرصه برنامه¬ریزی فیلم و دستیاران کارگردان می¬باشد.
3.حوزة فعاليت : حوزة فعاليت انجمن، حوزة جغرافيايي استان تهران است.
4. مدت فعالیت: از تاریخ تشکیل انجمن به مدت نامحدود است.
5. اقامتگاه قانونی و محل استقرار دفتر مرکزی انجمن : ايران – تهران، خیابان طالقانی، خیابان وصال شیرازی، شماره 26 مي باشد.
تبصره- هيأت مديره انجمن مي‌تواند هر زمان كه ايجاب کند ، اقامتگاه رسمی انجمن را در محدوده حوزه فعاليت خود تغيير داده و مراتب را
همزمان به اعضا - از طريقي كه به تصويب مجمع عمومي رسيده باشد - و به طور کتبي به وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي اطلاع دهد.

ماده 3- وظايف انجمن :
1.تلاش برای امنیت شغلی و حرفه ای اعضا.
2.تلاش برای برخورداری اعضا از امکانات رفاهی مناسب مانند خدمات تامین اجتماعی ، خدمات درمانی و نظایر آن.
3. ایجاد تعاونی های مصرف، مسکن ، صندوق های حمایتی و نظایر آن.
4.كوشش در جهت استيفاي حقوق و خواستهاي مشروع و قانوني اعضا از طريق ايجاد زمينه‌هاي مساعد به منظور نيل به اهداف انجمن.
5.جمع آوري اطلاعات ، بررسي و تحقيق درباره مشكلات، شناخت نيازها و اولويتهاي انجمن .
6. همكاري در جهت تأسيس، تقويت و گسترش شركتهاي تعاوني مرتبط با انجمن به منظور برخورداری اعضا از تسهیلات بیشتر.
7. حمايت و دفاع از حقوق و منافع صنفي و حرفه‌اي اعضا از طريق ارايه پيشنهاد و جلب پشتيباني مراجع و سازمانهاي دولتي و عمومی.
8. خريد، فروش و تملك اموال منقول و غيرمنقول به نام و به حساب انجمن مشروط بر آنكه به قصد تجارت و جلب نفع نباشد.
9. شركت در مذاكرات حرفه اي با ساير سازمانهاي مرتبط مشمول قانون و انعقاد پيمانهاي دسته جمعي با سازمانهاي كارگري و كارفرمايي .
10. پيوستن به انجمن‌هاي صنفي همگن به منظور تشكيل يا عضويت در كانون و یا همکاری با موسسات فرهنگی مرتبط، پس از تصویب مجمع عمومی با رعايت مقررات قانوني.
11. همكاري با ساير انجمن های صنفي مرتبط و انجام ساير وظايف و اختياراتي كه به موجب مقررات قانوني بر عهدة انجمن قرار داده شده يا
خواهد شد.
12. حمایت از حقوق مادی، معنوی و رفاهی اعضا با تکیه بر قانون در تمام مراجع ذیربط.
13. ایجاد فضای مناسب و مساعد جهت کشف، جذب و پرورش استعدادهای تازه در زمینه برنامه‌ریزی و دستیاری کارگردان.
14. جستجو و بررسی تمامی راههاو وسایلی كه به بهبود وضعیت تولیدو توسعه ارتباطات حرفه ای در سطح ملی و بین المللی كمك نماید.
15. نظارت بر عملکرد حرفه¬ای اعضا.
16. تلاش برای آموزش حرفه¬ای، فرهنگی و اجتماعی اعضا بمنظور ارتقاء سطح مهارت و آگاهی¬های لازم در شناخت و تأمین حقوق اعضا.
17. همکاری با وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی در جهت شناخت بهتر مشکلات کارگری و اجرای قانون کار.
18. تلاش جهت پی¬گیری منافع صنفی و حرفه¬ای از طریق عضویت در خانه سینما.
19. فعالیت در عرصه های حقو قی ،فرهنگی،اجتماعی و قضائی در ارتباط با اعضاء كه به نحوی از انحا به حرفه برنامه¬ریزی و دستیاری
کارگردان در همه اشكال آن مربوط می شوند، مشروط بر آن كه به منظور نفع نباشند.
20. همكاری با سازمانهای ملی و بین المللی و عضویت در آنها به جهت توسعه ارتباطات مربوط و تحقق اهداف انجمن بر اساس قوانین و مقررات.
21. فعالیت های انتشاراتی و آموزشی در زمینه برنامه¬ریزی فیلم و دستیاری کارگردان بر اساس قوانین موجود كشور.
22. برگزاری سمینارهاو نشستهای علمی و آموزشی.
23. تعریف مشاغل و عبارات مندرج در اساسنامه جهت شفاف کردن امور اجرایی انجمن:
الف) برنامه ریز: تدوین کننده برنامه کلی تولید یک فیلم و مسئول هماهنگی با گروههای سازنده در جهت اجرای آن است. همکاری در سامان دادن مرحله پیش تولید از وظایف او است. او در هماهنگی کامل با کارگردان و تهیه کننده، بعنوان مشاور اجرایی تهیه کننده فعالیت می کند و با بکارگیری مهارتهای فنی، هنری و حرفه ای خود در راستای بالا بردن بهره وری تولید، مسئول طراحی و اعلام برنامه و هماهنگی بین گروهها بر اساس زمان بندی فیلمبرداری که پیشتر از طرف کارگردان و تهیه کننده تأیید شده، می باشد.
ب) دستیار اول کارگردان: نماینده اجرایی کارگردان در یک فیلم است و بعنوان اولین دستیار برای کارگردان فعالیت می کند. او هماهنگ با کارگردان و برنامه ریز، مسئول اجرای برنامه و هماهنگی بین گروههای مختلف در حین فیلمبرداری و در راستای برنامه و خواسته های کارگردان می باشد. او با بکارگیری مهارتهای هنری، فنی و حرفه ای خود بعنوان تسهیل و تسریع کننده عملیات صحنه فیلمبرداری، مسئول هماهنگی عوامل شاخه های مختلف و بازیگران، در جهت حفظ روند کار که بواسطه برنامه زمان بندی فیلمبرداری اعلام شده،
ج) دستیار دوم کارگردان: بازوی اجرایی دستیار اول کارگردان است و بعنوان دستیار برای او فعالیت می کند.
د) فیلم سینمایی: اثری است که از تمام شرایط زیر برخوردار باشد:
برای نمایش در سالنهای سینما ساخته شده باشد.
دارای پروانه ساخت سینمایی یا مجوز نمایش عمومی از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی باشد.
ساخت آن به اتمام رسیده باشد.
ه) معادل فیلم سینمایی: هر اثر حرفه¬ای که در موارد ذکر شده در ردیف د بند 17 ماده 3 نبوده و قابل نمایش در سالن¬های سینما، شبکه خانگی، شبکه¬های تلویزیونی و ... باشد. معادل فیلم سینمایی فقط جهت استمرار فعالیت حرفه ای اعضا مورد پذیرش قرار می گیرد.

فصل دوم
شرايط عضويت، تعليق عضویت، لغو عضويت

ماده 4- اعضای انجمن به دو گروه اصلی و افتخاری تقسیم می شوند. 1. عضو اصلی به فردی اطلاق می شود كه دارای شرایط عمومی مندرج در ماده 5 است. اعضای اصلی حق رأی در مجمع عمومی را داشته و حق
انتخاب شدن در هیاُت مدیره و بازرسان را نیز دارا هستند. 2. اعضای افتخاری به برنامه¬ریزان و دستیاران کارگردانی گفته می شود كه با سابقه 15 سال فعالیت حرفه¬ای بیش از 10 فیلم سینمایی در کارنامه
دارند ولی نمی¬توانندوضعیت حرفه¬ای خود را بر حسب آنچه در ماده 6 ذكر شده ثابت كنند و می توانند در پیشبرد اهداف انجمن مؤثر باشند.
عضویت اعضای افتخاری به صلاحدید هیاُت مدیره صورت می گیرد، این اعضاء حق رأی و انتخاب شدن در هیأت مدیره و بازرسان انجمن را
ندارند و از امتیازات اعضای اصلی برخوردار نخواهند بود.
تبصره- عضویت كلیه برنامه¬ریزان و دستیاران کارگردان واجد شرایط درانجمن آزاد است و هیچكس را نمی توان به قبول عضویت در انجمن
مجبور یا از قبول عضویت آن منع كرد.

ماده 5 – شرايط عضويت :
1.تابعيت ايران.
2. حداقل سن 18 سال تمام.
3. متدین به یکی از ادیان رسمی کشور.
4.حداقل مدرک تحصیلی سیکل.
5. شاغل در حرفه برنامه¬ریزی و دستیاری کارگردان در حوزه فعاليت انجمن .
6. نداشتن محکومیت کیفری موثر در محرومیت از حقوق اجتماعی .
7. قبول و تعهد اجراي مقررات اين اساسنامه و تصميمات و مصوبات قانوني ارکان انجمن.
8.پرداخت هزینه ثبت نام و حق عضويت سالانه و حقوق فعالیت حرفه¬ای.
تبصره - چنانچه عضوی از پرداخت حقوق فعالیت حرفه¬ای استنکاف نماید، قرارداد وی در انجمن ثبت نشده و پروژه مرتبط با قرارداد فوق در پرونده کاری وی بعنوان فعالیت حرفه¬ای منظور نمی¬گردد.
9. ارايه مدارك شناسايي معتبرشامل رونوشت قرارداد حداقل 3 فیلم سینمایی و رونوشت قرارداد آخرین معادل سینمایی که تاریخ آخرین قرارداد از سه
سال بیشتر نباشد و تکمیل فرم عضویت.
تبصره 1- داشتن مدرک تحصیلی کارشناسی یا بالاتر در رشته کارگردانی سینما از دانشگاهها یا مؤسسات آموزشی معتبر به منزله یک فیلم
سینمایی محاسبه می¬شود.
تبصره 2- چنانچه بعضی از متقاضیان عضویت به دلیل فقدان شرایط، تقاضای شان از سوی هيأت مدیره پذیرفته نشود ، متقاضی می¬تواند
شکایت خود را توسط بازرس در اولین جلسه مجمع عمومی انجمن مطرح کند ( با عنایت به بند 3 ماده 22). تصمیمات مجمع در این
زمینه قطعی است.
تبصره 3 – در صورتي كه هر يك از اعضا شرايط عضويت انجمن را از دست دهد یا به جا نیاورد؛ تعلیق و یا لغو عضویت مي شود ، ليكن ملزم به
انجام تعهدات قبلي خود است .

ماده 6 – علل تعليق عضويت :
1.عدم پرداخت به موقع حق عضويت.
2.عدم رعايت مفاد اين اساسنامه و تصميمات قانوني هر یک از ارکان انجمن.
3. از دست دادن شرايط عضویت مندرج در ماده 5 اين اساسنامه .
4. تغییر حرفه یا عدم اشتغال در حرفه مربوط بیش از 3 سال .
تبصره – چنانچه از آخرین قرارداد فیلم سینمایی یا معادل فیلم سینمایی هر یک از اعضا بیش از سه سال گذشته باشد، عضویت وی به حالت
تعلیق درآمده، مطابق بند 1 ماده 7 رفتار خواهد شد.
5. حکم صادره مرتبط و قطعی از مراجع قضایی کشور و مراجع حل اختلاف قانون کار.
تبصره1- مرجع تشخیص بندهای 1 تا 4 هيأت مديره است.
تبصره2- تعلیق عضویت باید همراه با توضیح علت تعلیق به صورت کتبی توسط هيأت مدیره به عضو اعلام شود.
تبصره 3- عضو تعلیقی تا رفع تعلیق توسط مجمع عمومی، در مجامع حق رای نخواهد داشت. عضو تعلیقی می¬تواند شکایت خود را توسط بازرس
در اولین جلسه مجمع عمومی مطرح کند. تصمیم مجمع عمومی قطعی است.
تبصره 4- چنانچه عضوی حداکثر 3 ماه پس از آغاز سال مالی انجمن از پرداخت حق عضویت خودداری کند، دبیر موظف به اخطار کتبی به عضو
است. عضو اگر حداکثر ظرف سه ماه از تاریخ ابلاغ اخطار برای پرداخت آن اقدام نکند با تصویب هیأت مدیره عضویت او در انجمن به
حالت تعلیق در می¬آید.

ماده 7- نحوه لغو عضویت
1. چنانچه عضو تعلیقی تا یک سال از تاریخ توضیح رسمی هيأت مديره مبنی بر تعلیق عضویت ، اقدامی برای رفع تعلیق نکند، هيأت مديره موظف
به طرح درخواست لغو عضویت در مجمع عمومی است.
2.لغو عضویت به درخواست هیأت مدیره باید به تصویب مجمع عمومی برسد.
تبصره- لغو عضویت باید توسط هيأت مدیره به عضو لغو عضویت شده ، بازرس و نهادهایی که با انجمن و اعضای آن ارتباط تعهدآور دارند
بصورت کتبی اعلام شود.

فصل سوم
منابع مالي انجمن

ماده 8- منابع مالي انجمن :
1. حق ثبت نام براي عضويت مبلغ 000/000/2 (دو میلیون) ریال ، که تنها یک بار دریافت می شود.
2. حق عضويت به میزان 000/000/1 (یک میلیون) ریال در سال.
3. حقوق فعالیت حرفه¬ای که شامل یک درصد (1%) از مبلغ ماه اول قرارداد هر عضو می¬باشد و در پایان کار هر عضو در هر پروژه بابت ثبت
قرارداد به انجمن پرداخت می¬گردد.
4.كمك‌هاي داوطلبانه اعضاي انجمن .
تبصره – كمك‌هاي مالي از ساير اشخاص حقيقي که عضو انجمن نیستند و همینطور اشخاص حقوقی، منوط به اطلاع کتبی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی.

ماده 9- عضو بايد باتوجه به ماده 8 همه ساله حق عضويت خود و پس از پایان هر پروژه در ازای ثبت قرارداد، حقوق فعالیت حرفه¬ای را به خزانه‌دار
انجمن پرداخت و يا به حساب بانكي انجمن واريز و رسيد بانكي را به خزانه‌دار تسليم کند.
تبصره 1- مبالغي كه به عنوان هزینه ثبت نام، حقوق فعالیت حرفه¬ای و حق عضويت دريافت مي‌شود، پس دادنی نيست.
تبصره 2- دریافت و جمع¬آوری حق عضویت و سایر منابع مالی باید به موجب قبض¬های چاپی شماره¬دار باشد که به امضای رئیس هیأت مدیره و
خزانه¬دار انجمن رسیده باشد.
تبصره 3- هیأت مدیره نمی¬تواند منابع مالی انجمن را خارج ار حدود مقرر در این اساسنامه مصرف نماید.

فصل چهارم
اركان انجمن

ماده 10- اركان انجمن عبارتند از:
1- مجمع عمومي 2- هيأت مديره 3- بازرس 2-

ماده 11 – مجامع عمومی
1. مجمع عمومي عالي‌ترين ركن انجمن است و از اجتماع اعضای اصلی با هماهنگی و نظارت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به دو صورت "عادي" و
"فوق العاده" تشكيل مي شود.
2. براي تشكيل مجامع عمومي عادي و فوق العاده، هيأت مديره موظف است، آگهی دعوت از اعضاء را با قید روز، ساعت، مكان تشكيل و
دستورجلسه مجمع عمومی در یکی از روزنامه¬های کثیر الانتشار منتشر کند. از تاريخ دعوت اعضا تا تشكيل مجمع عمومي ، بايد حداقل 20 روز
کاری فاصله باشد و حداكثر اين فاصله نبايد از 45 روز کاری بیشتر باشد.
تبصره - دعوت كنندگان مجامع عمومي عادي يا فوق العاده ، مكلفند آگهی فراخوان تشكيل مجمع عمومي را حداقل 20 روز کاری پیش از
تشكيل مجمع به وزارت تعاون ، كار و رفاه اجتماعي تسلیم کنند.
3. دعوت مجامع عمومي با تصويب هيأت مديره است. در صورت استنكاف هيأت مديره، بازرس مي تواند مجمع عمومي را برگزار کند. در صورت
خودداري بازرس ، حداقل يك چهارم اعضا مي توانند مجمع عمومی را دعوت کنند.
4. راي گیری در جلسات مجامع عمومي علني است. در مورد انتخاب هيات مديره و بازرس و ساير مواردي كه مجمع تصويب کند، به طور كتبي و
مخفي رای گیری خواهد شد.
تبصره – هر يك از اعضاي مجمع عمومي مي تواند وكالت کتبی یک عضو غایب را در مجمع عمومي بر عهده گيرد، وکالت باید به تائید بازرس یا
ناظران انتخابات برسد.
5. پس از به حد نصاب رسيدن تعداد اعضاي حاضر و اعلام رسميت جلسة‌ مجمع عمومي توسط ریيس يا يكي از اعضاي هيأت مديره، بلافاصله
هيأت ریيسه مجمع، مركب ازدست کم يك ریيس، يك نايب ریيس و يك منشي از بين اعضاي حاضر با رأي اكثريت اعضاء انتخاب و ادارة‌ جلسه
را بر عهده خواهند گرفت . چنانچه انتخابات هيأت مديره و بازرسان يا يكي از آنها در دستور كار مجمع عمومي باشد؛ دو نفر ديگر نيز به عنوان
ناظر از بين اعضاي حاضر در جلسه با راي اكثريت اعضا انتخاب مي شوند.
تبصره 1 – اعضاء هيأت رئيسه مجمع و ناظران بر انتخابات نبايد نامزد عضويت در هيأت مديره و بازرس باشند ( مگر در صورت نظر مثبت سه
چهارم حاضران در مجمع عمومي و يا زماني كه تعداد حاضران در مجمع عمومي کمتر از 50 نفر باشد ).
تبصره 2- برگزار كنندگان مجامع عمومي عادي يا فوق العاده موظفند فهرست اسامي و مشخصات اعضاي انجمن را تهيه و پيش از آغاز مجمع
عمومي، آن را به امضاي اعضاي حاضر برسانند .
تبصره 3- هيأت ریيسه و ناظران بر انتخابات ، مكلفند در پايان راي گيري و پس از شمارش و قرائت آرا به ترتيب اسامي حائزان اكثريت آرا ،
اعضاي اصلي و علي البدل هيأت مديره و نیز بازرس اصلي و علي البدل را اعلام و مراتب را صورتجلسه کنند.
تبصره 4- صورتجلسه مجمع عمومی توسط منشی جلسه تنظیم شده و به امضای هیأت رئیسه و ناظران آن مجمع می¬رسد. یک نسخه از
صورتجلسه باید در دفتر انجمن نگهداری شود.
تبصره 5- هرگاه در مجمع عمومي ، شور و اخذ تصميم در مورد موضوعات مطروح در دستور جلسه خاتمه نيابد ، هيأت ریيسه مجمع با تصويب
اكثريت اعضا مي تواند اعلام تنفس کرده ، تاريخ جلسه بعدي را كه حداكثر از سه هفته بیشتر نباشد؛ معين كند . ادامه جلسه به نحو
مذكور ، نياز به دعوت و انتشار آگهي مجدد نخواهد داشت و نصاب لازم براي تشكيل جلسه همان نصاب قبلي است كه در صورت عدم
تشكيل ، در مرتبه بعدي مجمع عمومي طبق روال مندرج در اين اساسنامه برگزار می شود.
6. چنانچه اعضای شرکت کننده در انتخابات ظرف یک هفته از تاریخ تشکیل مجمع عمومی کتباً و با ذکر دلایل به چگونگی انجام انتخابات
اعتراض کنند، هيأت رئیسه و هيأت نظارت بر انتخابات مکلف اند حداکثر تا یک هفته از تاریخ رویت اعتراض به آن رسیدگی و نتیجه را به اطلاع
معترضین برسانند .
تبصره- در صورتی که هیئت رئیسه و نظارت درستی اعتراض را بپذیرد ، هیات مدیره یا بازرس موظف به برگزاری مجمع عمومی برای تجدید
انتخابات هستند.
7. مجمع عمومي عادي هر سال يك بار با حضور دست كم نصف به علاوه يك اعضا رسميت مي يابد . چنانچه مجمع عمومي بار یکم به حد نصاب
لازم نرسد؛ براي بار دوم به همان ترتيب دعوت و با حضور حداقل يك سوم اعضا رسميت می یابد‌، مشروط به آن که در دعوت دوم نتیجه دعوت
یکم قید شده باشد.
تبصره 1 – مجمع عمومي عادي در مواقع ضروري بنا به تشخيص و دعوت هيأت مديره يا بازرس یا یک سوم اعضا به طور فوق العاده تشكيل مي
شود. اين مجمع نيز داراي همان وظايف و اختيارات مجمع عمومي عادي است و ترتيب دعوت و تجديد دعوت و نصاب آن همانند
برگزاری مجمع عمومي عادي است.
تبصره 2- تصميمات مجامع عمومي "عادي" و "عادی به طور فوق العاده" در كليه مراحل، با اكثريت نصف به علاوه يك آراء حاضران در مجمع
معتبر است، مگر برای انتخاب هيأت مديره و بازرس كه با اكثريت نسبي آراي حاضران اعتبار دارد .

ماده 12 - وظايف و اختيارات مجمع عمومي عادي :
1. انتخاب اعضاي اصلي و علي البدل هيأت مديره و بازرس و همچنين عزل فردی یا دسته جمعي اعضاي اصلی و علی البدل هيأت مديره و بازرس
و انتخاب اعضای جدید از بین نامزدهای واجد شرایط.
2. شنیدن گزارش عملکرد هيأت مديره و بازرس و رسيدگي و اتخاذ تصميم مقتضي درباره آن .
3. تصميم گیری نسبت به برنامه پيشنهادی سال جاري و آتي انجمن .
4. شنیدن ، رسيدگي و تصميم گیری برای تصويب گزارش مالي خزانه دار و بودجه آتي انجمن.
5. دادن رهنمود و تصويب سياست هاي كلي و تعيين خط مشي و برنامه هاي آتي انجمن .
6. تصویب پیشنهاد نحوه اطلاع رساني به اعضا درخصوص دعوت به مجمع عمومي و ساير موارد .
7. بررسي، تصويب يا رد تقاضاي متقاضيان عضويت در انجمن كه صلاحيت آنان از سوي هيأت مديره تأييد نشده است .
8. تصمیم گیری نهايي نسبت به اعتراض كساني كه طبق مقررات انضباطي ، تعلیق عضويت شده اند، یا عضویت آنان توسط هیئت مدیره پذیرفته
نشده است.
9. تصویب تفويض اختيار به هيأت مديره در مورد انعقاد پيمانهاي دسته جمعي در جهت استيفاي حقوق و خواست هاي قانوني اعضا و غيره .
10. تصویب تشکیل کارگروه های مورد نیاز و تأسيس تعاونیها.
11. تصميم گیری در خصوص پيوستن به انجمن هاي صنفي ديگر، به منظور تشكيل کانون عالی و يا عضويت در كانون های صنفي مرتبط و يا
خارج شدن از آن.
12. تصویب حق ثبت نام، حقوق فعالیت حرفه¬ای و حق عضویت سالانه یا تفویض اختیار به هيأت مدیره در این مورد.
13. تصمیم¬گیری در خصوص انجام یا عدم انجام هر آنچه که برای تحقق اهداف انجمن تشخیص داده شود.
14. مجمع عمومی عادی می تواند نسبت به کلیه امور انجمن به جز آنچه که در صلاحیت مجمع عمومی فوق العاده است تصمیم بگیرد.

ماده 13- مجمع عمومي فوق العاده
1. هرگونه تغییر در مفاد اساسنامه یا انحلال انجمن فقط در صلاحیت مجمع عمومی فوق العاده است.
2. مجمع عمومی فوق العاده با حضور دست کم سه چهارم اعضا تشکیل می شود. چنانچه بار اول این نصاب حاصل نشود برای بار دوم با اکثریت مطلق (نصف به
اضافه یک) رسمیت می یابد. به شرط آن که در دعوت دوم نتیجه دعوت یکم قید شده باشد و در هر حال تصمیمات آن با اکثریت سه چهارم آرای اعضای
حاضر در مجمع معتبر است.
تبصره 1- موارد تغییر اساسنامه باید در آگهی دعوت به مجمع عمومي فوق العاده درج شود.
تبصره2- انحلال انجمن نیاز به رای چهار پنجم اعضای حاضر در مجمع دارد.
تبصره 3- در صورت انحلال انجمن مجمع عمومی باید هیأت تصفیه را تعیین کند.

ماده 14: هيأت مديره
1. هيأت مديره داراي 7 نفر عضو اصلي و 2 نفر عضو علي البدل بوده كه از بين نامزدهای واجد شرایط حاضر در مجمع عمومي با رأي كتبي و
مخفي اعضاي حاضر در جلسه مجمع عمومي عادي، براي مدت 2 سال انتخاب مي شوند و تجديد انتخاب آنان براي دوره هاي بعدي در صورت
حفظ شرایط لازم مانعی ندارد.
2. هيأت مديره مكلف است، پس از قطعيت انتخابات ، ظرف يك هفته اولين جلسه خود را تشكيل دهد و از بين خود، يك ریيس، يك نايب ریيس و
يك خزانه دار و همچنين از بين اعضاي هيأت مديره يا اعضای انجمن - به جز بازرس- يك نفر را به عنوان دبير انتخاب کند .
3. هيات مديره بايد صاحبان امضاي مجاز اسناد و مدارك مالي و اوراق تعهد آور را طي صورتجلسه اي به اطلاع اعضا برساند و نسخه اي از
صورتجلسه یاد شده را به منظور انجام تشريفات قانوني به وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی تسليم کند .
4. جلسات عادي هيأت مديره حداقل هر ماه یک بار تشکیل و با حضور اكثريت اعضا ( حداقل 4نفر ) رسميت مي يابد و تصميمات آن با آرا اكثريت
اعضاي هیات مدیره معتبر خواهد بود همچنين جلسات هيأت مديره برحسب ضرورت، بنا به دعوت رییس یا نايب ریيس يا یک سوم اعضاي
هيأت مديره بطور فوق العاده تشكيل مي شود .
تبصره 1- خدمات هيأت مديره افتخاري است، مگر اينكه مجمع عمومي در اين مورد ترتيب ديگري اتخاذ و به تصويب برساند. میزان حق الزحمه
هيأت مدیره باید به تصویب مجمع عمومی برسد. خدمات منتخبین در هیأت مدیره و بازرسان به شرط تکمیل دوره بعنوان سوابق شغلی و حرفه¬ای اعضا محاسبه خواهد شد.
تبصره 2- غيبت اعضاي هيات مديره در پنج جلسه متوالي، در صورتی که فاصله پنج جلسه کمتر از دو ماه نباشد يا هفت جلسه متناوب در طول
یک سال به عنوان استعفاي از مقام هيأت مديره تلقي مي شود و در اين صورت عضو يا اعضاي علي البدل به ترتيب تقدم آرا جانشين
عضو مستعفي خواهند شد.
5. هيأت مديره موظف است حداكثر ظرف يك ماه مصوبات مجمع عمومي را به اطلاع وزارت تعاون ، كار و رفاه اجتماعي برساند، و نیز صاحبان
امضاي مجاز اسناد و مدارك مالي انجمن (خزانه دار، رییس یا دبیر) را به بانک معرفی کند.
6. رییس هيأت مدیره یا دبیر و خزانه دار ، مشترکا صاحبان امضای مجاز براي اسناد تعهدآور و مدارک مالی هستند و کلاً مسئولان اداری و مالی
انجمن بوده و حفظ کلیه اموال ، دارائیها، اسناد ، اوراق بهادار و دفاتر مالی انجمن به عهده آنها است.
تبصره - كليه مكاتبات اداري و اوراق عادي انجمن با امضاء رئيس هيات مديره يا دبير، ممهور به مهر انجمن و كليه اسناد مالي ، اوراق رسمي
بهادار و قراردادهاي تعهدآور كه به تصويب هيات مديره رسيده باشند با امضاء مشترك رئیس هیات مدیره یا دبیر و خزانه دار و ممهور به
مهر انجمن معتبر خواهد بود.
7. در صورت استعفا ، فوت ، از دست دادن شرايط عضويت ، لغو عضويت يا غيبت – با توجه به مفاد تبصره 2 بند 4 ماده 14 - اعضاي هيات مديره ،
اعضاي علي البدل با توجه به تقدم آرا جايگزين عضو يا اعضاي مزبور خواهند شد. هيأت مديره مكلف است نتيجه را ضمن تنظيم و امضاي
صورتجلسه به اطلاع وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برساند.
تبصره 1- برای ترمیم ترکیب اعضای هيأت مديره - با توجه به مفاد بند7 ماده 14 - انتخابات ترمیمی در اولین مجمع عمومی برگزار مي شود .
تبصره 2- در صورتی که اکثریت اعضای اصلی انتخاب شده در مجمع عمومی به هر علتی از ترکیب هيأت مديره بیرون روند ( به عنوان مثال سه
نفر در ترکیب پنج نفره یا چهار نفر در ترکیب هفت نفره ) انتخابات هيأت مديره باید تجدید شود.
8. هيأت مديره موظف است دست كم سه ماه پيش از پايان دوره قانوني، به منظور تجديد انتخابات مقدمات برگزاری مجمع عمومی را فراهم کند.
تبصره – هيأت مديره پس از پايان دوره قانونی ، تا تعيين هيأت مديره جديد، مسوول اداره امور جاري و حفظ كليه دارائيها واموال و اسناد و مدارك
انجمن خواهد بود .

ماده 15- وظايف و اختيارات هيأت مديره :
1. اجراي دقيق مفاد اساسنامه و مصوباتی که مجمع عمومی به عهده هيأت مدیره گذاشته است.
2. تهيه دفاتر رسمي و قانوني انجمن ( دفتر مجامع – دفتر مصوبات هيأت مديره – دفاتر مالي - دفتر عضويت).
3.دعوت مجامع عمومي در موعد مقرر.
4. بررسي و تطبيق شرايط متقاضيان عضويت در انجمن .
5.بررسي بودجه و گزارش مالي خزانه دار و ارائه آن به مجمع عمومي .
6. تشكيل مرتب و به موقع جلسات هيأت مديره به منظور رسيدگي به امور جاري انجمن .
7. تعيين محل رسمی دفتر انجمن.
8. انتخاب و معرفي نماينده به مراجع ذیصلاح براي موارد خاص و معين.
9. بررسي وضع مالي انجمن و اتخاذ تصميم نسبت به هزينه هاي جاري و ضروري آن .
10. همكاري درجهت تاسيس و تقويت شركتهاي تعاوني و ايجاد امكانات رفاهي براي اعضا.
11. وكالت و نمايندگي انجمن در مراجع قانوني، حقوقي ، قضائي ، دستگاه هاي دولتي و عمومی درحدود مقررات اين اساسنامه و استخدام وکیل
برای طرح و اقامه هر گونه دعوی و شکایت علیه اشخاص حقیقی یا حقوقی و دفاع از هر گونه دعاوی و شکایات مطروحه علیه انجمن .
12. اتخاذ تصميم در مورد انعقاد پيمانهاي دسته جمعي با توجه به مفاد بند 9 ماده 12.
13. بررسي وتصويب آیين نامه هاي داخلي .
14.تهيه گزارش عملكرد هيأت مديره و ارايه آن به مجمع عمومي .
15 تعيين و اعزام نمايندگاني جهت شركت در مراجع قانونی مرتبط.
16.تشكيل کارگروه های مختلف(در صورت لزوم) از قبيل کارگروه حل اختلاف، کارگروه عضويت، کارگروه تداركات و پشتيباني، كارگروه امور
حقوقي،کارگروه رفاهي و ساير کارگروه ها برای انجام فعاليت هاي مربوط به اهداف انجمن با توجه به مفاد بند10ماده 12.

ماده 16 - وظايف و اختيارات ریيس هيأت مديره :
1. مراقبت در حسن جريان امور انجمن و دعوت از اعضاي هيأت مديره برای تشكيل مرتب جلسات.
2. اداره جلسات هيأت مديره وتنظيم صورتجلسه ها با همكاري منشی جلسه .
3.ابلاغ تصميمات و مصوبات مجامع عمومي و هيأت مديره به دبير و ساير مسئولان انجمن ، برای اجرا و پي گيري آن.
4. امضاي كليه قراردادها و احكام استخدامي كارشناسان، مشاوران، دبير و ساير مسوولان انجمن كه با تصويب هيأت مديره استخدام يا به كار گرفته
خواهند شد.
5. امضاي كليه چك ها و اسناد و اوراق بهادار و تعهد آور به اتفاق خزانه دار و ممهور کردن آن به مهر انجمن( با توجه به بند 6 ماده 14).
6. انجام ساير اموري كه به موجب اساسنامه يا مصوبات مجامع عمومي و يا مصوبات هيات مديره بر عهده ریيس قرار مي گيرد.
تبصره - قسمتي از وظايف ریيس هيات مديره كه مربوط به امور اداري است به دبير انجمن واگذار شدنی است.

ماده 17 - به منظور اداره تشكيلات اجرايي و اجراي مصوبات هيأت مديره "دبیرخانه انجمن" در مركز اصلي انجمن داير می شود.
1. مسئول مستقیم "دبيرخانه" دبير انجمن است .
2.دبیرخانه بنا به پیشنهاد رییس هيأت مديره يا دبير و تصويب هيأت مديره ، می تواند دارای کارکنانی باشد.

ماده 18 – وظايف و اختیارات دبير :
1. حفظ و نگهداري كليه اسناد و مدارك ، صورت جلسات، سوابق اعضا و دفاتر انجمن .
2. انجام مكاتبات اداري و جاري انجمن .
3.تهيه دفاتر انديكاتور و ثبت و صدور نامه ها .
4. تهيه و تنظيم نشريات مربوط به انجمن در حدود مقررات قانوني.
5. ابلاغ اساسنامه و بخشنامه ها و شيوه نامه هاي دولتي و ساير مقررات قانوني براي آگاهي و استفاده مسوولان و اعضاي انجمن.
6. مهيا ساختن مكان تشكيل جلسات مجامع عمومي ، هيأت مديره و بازرس.
7. ابلاغ مصوبات و تصميمات اركان انجمن و احكام و نامه هاي واصله از مراجع قانوني و دستگاه هاي اداري به مسوولان مربوط.
8. انجام ساير اموري كه به هر شکل با وظايف دبيرخانه ارتباط دارد.
تبصره- كاركنان دبيرخانه در برابر دبير و دبير نيز در برابر رئیس هيأت مديره مسوول هستند .

ماده 19- خزانه دار
خزانه دار مسوول امور مالي انجمن است.

ماده 20 -وظایف و اختیارات خزانه دار:
1. امضاي كليه چك ها و اسناد و اوراق تعهد آور به اتفاق ریيس هيأت مديره يا يكي ديگر از صاحبان امضاي مجاز اسناد مالي و ممهور کردن آن به
مهر انجمن .
2. اداره امور مالي انجمن ، تهيه و تنظيم دفاتر و اسناد و صورتجلسات مالي و رسيدگي و حفظ حساب هاي انجمن .
3. رسيدگي به صحت اسناد و مدارك تنظيم شده در مورد كليه دريافتها و پرداختها و تاييد و امضاي صورت حسابهاي مربوط .
4. نظارت برخريد، فروش، اجاره و هر نوع عمل مالي و مسووليت درحفظ اموال منقول ، غير منقول ، وجوه ، اسناد ، مدارك مالي وصحت معاملات
انجمن .
5. ثبت دريافت‌ ها و هزينه هاي انجمن در دفاتر رسمي انجمن .
6. پیش بینی بودجه و هزینه¬های یک ساله انجمن و تسلیم آن به هيأت مديره برای ارایه به مجمع عمومی.
تبصره - خزانه دار موظف است هر سال پیش از تشكيل مجمع عمومي سالانه، گزارش مالي انجمن را برای ارايه به مجمع عمومي تنظيم و پس
از امضای خود و رئیس هیأت مدیره رونوشت آن را در اختيار بازرس قرار دهد.

ماده 21- بازرس
1. بازرس و بازرس علي البدل از بین نامزدهای واجد شرایط حاضر در مجمع عمومی و با راي مستقيم و مخفي اعضا حاضر در مجمع برای مدت 1
سال انتخاب مي شوند و تجديد انتخاب آنان براي دوره هاي بعدي مانعی ندارد.
2. در صورت استعفا ، فوت ، از دست دادن شرايط انتخاب يا لغو عضويت بازرس اصلي ، بازرس علي البدل براي بقيه دوره جانشين و عهده دار
وظايف بازرس خواهد بود.

ماده 22- وظايف و اختيارات بازرس :
1. نظارت بر كليه اقدامات هيأت مديره و دبير در حدود مقررات اين اساسنامه و همچنين مراقبت در كليه امور مربوط به دعوت مجامع عمومي
"عادي" و "فوق العاده".
2. رسيدگي و نظارت بر دفاتر و اوراق و اسناد مالي و هزينه هاي انجمن و نظارت بر جريان امور مالي و اداري انجمن .
تبصره- در صورت درخواست بازرس، رئیس هیات مدیره موظف است كليه دفاتر و اسناد مالي انجمن را براي رسيدگي در محل انجمن و براي
مدت معين ، در اختيار او بگذارد.
3. پي گيري و رسيدگي به شكايات اعضا و متقاضیان عضویت و در صورت لزوم ارائه گزارش به هيات مديره یا مجمع عمومی و در صورت اقتضا
به وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي.
4. رسيدگي و اظهار نظر درمورد گزارش مالي برای ارائه به مجمع عمومي .
5. اقدام به دعوت و تشكيل مجمع عمومي در صورت لزوم ، با توجه به اختيارات مندرج در اين اساسنامه .
6. شرکت در جلسات هيأت مديره ( درصورت لزوم ) بدون داشتن حق راي .
تبصره - بازرس بايد پيش از تاريخ تشكيل مجمع عمومي سالانه، گزارش مالي وكليه محاسبات انجمن را رسيدگي و گزارش خود را به دبيرخانه
انجمن تسليم کند. همچنين بازرس ملزم است اقدامات خود را حداقل سالي يك بار در مجمع عمومي سالانه به طور كتبي و رسمي
گزارش دهد.

فصل پنجم
ساير مقررات

ماده 23- نامزدهای عضويت در هيأت مديره و بازرس علاوه بر شرايط مندرج در ماده 5 بايد داراي شرايط زير باشند
1. التزام عملي به قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران.
2. عدم وابستگي به احزاب و گروه هاي سياسي غيرقانوني.
3.عدم عضويت همزمان در هيات مديره ، بازرسي يا داوري در اصناف سينمايي دیگر .
4.حداقل 7 سال عضويت مستمر در انجمن.
5. داشتن سابقه فعالیت در حداقل 5 فیلم سینمایی
تبصره- در زمان تاسیس و در نخستین سال های تشکیل انجمن ، سابقه عضویتی می تواند در تشکل های فرهنگی یا صنفی عرصه سینمائی
باشد.

ماده 24- هزینه های نظارت بر انتخابات، ثبت و آموزش انجمنهای صنفی و کانونهای مربوط توسط وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی از محل
همکاری های اعضا و خودیاری آنان تامین می شود. میزان سهمیه قابل پرداخت هر انجمن صنفی پس از تعیین در شورای عالی کار
قابل وصول خواهد بود.چنانچه در زمان انحلال هر یک از انجمنهای صنفی و کانو نهای مربوط فاقد دارایی باشند هزینه درج آگهی از
محل درآمد حاصل از اجرای این ماده پرداخت خواهد شد.

ماده 25- مهر انجمن پس از تصویب هیأت مدیره و تأیید وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی قابل استفاده خواهد بود. هرگاه مهر انجمن تغییر یابد
بدون تأیید وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی استفاده از آن غیرقانونی و قابل پیگرد می¬باشد.

ماده 26- مسوولان انجمن، مكلفند هر نوع مدارك ، دفاتر و اسناد درخواستی وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي را برای بررسي در محل انجمن ،
در اختيار وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی قرار دهند .

ماده 27- انجمن در موارد زیر منحل می شود:
1. در صورت تصويب مجمع عمومي فوق العاده به ترتیب پیش بینی شده در این اساسنامه.
2. گذشت شش ماه از تاريخ پايان اعتبار هيأت مديره و اقدام نکردن براي برگزاری مجمع عمومی، به موجب ابلاغ کتبی وزارت تعاون، کار و رفاه
اجتماعی .
3. در صورت صدور رأي قطعي از طرف مراجع قضايي كشور.
تبصره1- انحلال انجمن، موجب تضییع حق یا اسقاط تکلیف دو طرف قراردادهای منعقده پیشین با انجمن نیست.
تبصره 2- از تاریخ انحلال، اختیارات مسئولان انجمن خاتمه یافته و به نام انجمن حق ادامه فعالیت ندارند. مراتب انحلال و تسویه طبق اساسنامه
انجمن انجام و موضوع در یکی از روزنامه های سراسری یا محلی (براساس حوزه فعالیت انجمن ) برای اطلاع همگان درج خواهد شد.
تبصره 3- چنانچه انجمن بنا به تصویب مجمع عمومی فوق العاده منحل شود ، مجمع مذکور مکلف است در همان جلسه از بین اعضای با سواد ،
با سابقه و مطلع حاضر در جلسه نسبت به انتخاب 3 یا 5 نفر به عنوان اعضای هيأت تسویه اقدام و نتیجه را ضمن تنظیم و امضای
صورتجلسه ، به وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی اعلام کند.
تبصره 4- چنانچه انجمن براساس راي مراجع قضايي منحل شود و تشکیل مجمع عمومی فوق العاده امکان پذیر نباشد ، رییس هيأت مدیره و
بازرس با نظارت وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی حداکثر ظرف دو هفته برای تشکیل هيأت تسویه¬ای از بین اعضای باسابقه و مطلع
انجمن اقدام و نتیجه را ضمن تنظیم و امضای صورتجلسه ، به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اعلام کنند.

ماده 28 – چنانچه حداكثر دو ماه پس از پايان دوره اعتبار هيأت مديره ، نسبت به تشكيل مجمع عمومي و تجديد انتخابات هيأت مديره اقدام
نشده باشد ، بازرس نسبت به تشكيل مجمع عمومي و انجام انتخابات به اعضا اخطار می¬دهد. پس از اخطار بازرس یک سوم اعضای
انجمن، حداکثر تا 4 ماه فرصت دارند نسبت به تشکیل مجمع عمومی و انجام انتخابات اقدام نمایند چنانچه ظرف حداكثر شش ماه پس از
پايان دوره اعتبار هيأت مديره ، اقدامات مذكور به منظور تشکیل مجمع عمومی صورت نگرفته باشد ، بازرس مكلف است وضعیت انجمن
را به وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي اعلام کند.

ماده 29- هيأت تسویه مكلف است حداكثر ظرف 6 ماه با هماهنگي و راهنمايي وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي به كليه حسابهاي انجمن
رسيدگي کرده، فهرست كاملي از كليه دارایي هاي انجمن اعم از وجوه نقدي و اموال منقول و غير منقول و همچنين صورتي از بدهي
هاي انجمن را تهيه و دارایي انجمن را پس از تسويه كليه حسابهاي بدهكاران و بستانكاران و تأديه بدهي ها، ضمن تنظيم و امضاي
صورتجلسه اي اعلام کند و دارایی های مانده را با نظارت وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی در اختيار اعضاي فعال انجمن قرار دهد .

ماده 30- هر گونه ابهامی در اجرای مقررات این اساسنامه باشد، نظر وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی لازم¬الرعایه است.

ماده 31- هرگونه تغییر در مفاد اساسنامه پس از موافقت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی قابل اجرا می¬باشد.

ماده 32- اين اساسنامه در 5 فصل و 32 ماده و 137بند و 44 تبصره در تاريخ 3/8/1395 با اكثريت آرا به تصويب مجمع عمومي عادی انجمن صنفی کارگری برنامه¬ریزان و دستیاران کارگردان سینما- استان تهران رسيد .