فرم ثبت نام بازیگران ؛ انجمن برنامه ریزان و دستیاران کارگردان سینما-تهران


سوابق حرفه ای خود را وارد کنید

نام اثر نوع اثر سال ساخت کارگردان نقش

متقاضیانی که عضو انجمن بازیگران خانهٔ سینما و یا انجمن نمایش خانهٔ تئاتر هستند علاوه بر عکس شخصی، لازم است تصویر کارت صنفی خود را نیز از طریق ایمیل ارسال نمایند