فرم درخواست دستیار سوم و کارآموز انجمن برنامه ریزان و دستیاران کارگردان سینما-تهران

اینجانب ضمن تایید صحت اطلاعات مندرج در این فرم، متعهد می شوم در صورت نیاز به اطلاعات بیشتر و ارائه مدارک تکمیلی، با انجمن برنامه ریزان و دستیاران کارگردان سینما همکاری نمایم

تکمیل ثبت نام و بررسی فرم منوط به پرداخت وجه مربوط به ثبت نام از طریق درگاه های الکترونیکی مربوطه، مندرج در سایت می باشد و بدون پرداخت وجه، فرم مذکور بررسی نخواهد شد.