شرایط عضویت انجمن صنفی برنامه ریزان و دستیاران کارگردان سینما – تهران

الف- مفاد اساسنامه ای: ماده 3، بند 23- تعاریف

تعریف مشاغل و عبارات مندرج در اساسنامه جهت شفاف کردن امور اجرایی انجمن:
الف) برنامه ریز: تدوین کننده برنامه کلی تولید یک فیلم و مسئول هماهنگی با گروههای سازنده در جهت اجرای آن است. همکاری در سامان دادن مرحله پیش تولید از وظایف او است. او در هماهنگی کامل با کارگردان و تهیه کننده، بعنوان مشاور اجرایی تهیه کننده فعالیت می کند و با بکارگیری مهارتهای فنی، هنری و حرفه ای خود در راستای بالا بردن بهره وری تولید، مسئول طراحی و اعلام برنامه و هماهنگی بین گروهها بر اساس زمان بندی فیلمبرداری که پیشتر از طرف کارگردان و تهیه کننده تأیید شده، می باشد.
ب) دستیار اول کارگردان: نماینده اجرایی کارگردان در یک فیلم است و بعنوان اولین دستیار برای کارگردان فعالیت می کند. او هماهنگ با کارگردان و برنامه ریز، مسئول اجرای برنامه و هماهنگی بین گروههای مختلف در حین فیلمبرداری و در راستای برنامه و خواسته های کارگردان می باشد. او با بکارگیری مهارتهای هنری، فنی و حرفه ای خود بعنوان تسهیل و تسریع کننده عملیات صحنه فیلمبرداری، مسئول هماهنگی عوامل شاخه های مختلف و بازیگران، در جهت حفظ روند کار که بواسطه برنامه زمان بندی فیلمبرداری اعلام شده،
ج) دستیار دوم کارگردان: بازوی اجرایی دستیار اول کارگردان است و بعنوان دستیار برای او فعالیت می کند.
د) فیلم سینمایی: اثری است که از تمام شرایط زیر برخوردار باشد:
برای نمایش در سالنهای سینما ساخته شده باشد.
دارای پروانه ساخت سینمایی یا مجوز نمایش عمومی از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی باشد.
ساخت آن به اتمام رسیده باشد.
ه) معادل فیلم سینمایی: هر اثر حرفه¬ای که در موارد ذکر شده در ردیف د بند 17 ماده 3 نبوده و قابل نمایش در سالن¬های سینما، شبکه خانگی، شبکه¬های تلویزیونی و ... باشد. معادل فیلم سینمایی فقط جهت استمرار فعالیت حرفه ای اعضا مورد پذیرش قرار می گیرد.

ماده 4 - نوع عضویت

اعضای انجمن به دو گروه اصلی و افتخاری تقسیم می شوند:
1. عضو اصلی به فردی اطلاق می شود كه دارای شرایط عمومی مندرج در ماده 5 است. اعضای اصلی حق رأی در مجمع عمومی را داشته و حق انتخاب شدن در هیاُت مدیره و بازرسان را نیز دارا هستند.
2. اعضای افتخاری به برنامه¬ریزان و دستیاران کارگردانی گفته می شود كه با سابقه 15 سال فعالیت حرفه¬ای بیش از 10 فیلم سینمایی در کارنامه دارند ولی نمی¬توانندوضعیت حرفه¬ای خود را بر حسب آنچه در ماده 6 ذكر شده ثابت كنند و می توانند در پیشبرد اهداف انجمن مؤثر باشند. عضویت اعضای افتخاری به صلاحدید هیاُت مدیره صورت می گیرد، این اعضاء حق رأی و انتخاب شدن در هیأت مدیره و بازرسان انجمن را ندارند و از امتیازات اعضای اصلی برخوردار نخواهند بود.

ماده 5 – شرايط عضويت :

1.تابعيت ايران.
2. حداقل سن 18 سال تمام.
3. متدین به یکی از ادیان رسمی کشور.
4.حداقل مدرک تحصیلی سیکل.
5. شاغل در حرفه برنامه¬ریزی و دستیاری کارگردان در حوزه فعاليت انجمن .
6. نداشتن محکومیت کیفری موثر در محرومیت از حقوق اجتماعی .
7. قبول و تعهد اجراي مقررات اين اساسنامه و تصميمات و مصوبات قانوني ارکان انجمن.
8.پرداخت هزینه ثبت نام و حق عضويت سالانه و حقوق فعالیت حرفه¬ای.
تبصره - چنانچه عضوی از پرداخت حقوق فعالیت حرفه¬ای استنکاف نماید، قرارداد وی در انجمن ثبت نشده و پروژه مرتبط با قرارداد فوق در پرونده کاری وی بعنوان فعالیت حرفه¬ای منظور نمی¬گردد.
9. ارايه مدارك شناسايي معتبرشامل رونوشت قرارداد حداقل 3 فیلم سینمایی و رونوشت قرارداد آخرین فیلم سینمایی یا معادل سینمایی که تاریخ آخرین قرارداد از سه سال بیشتر نباشد و تکمیل فرم عضویت.
تبصره 1- داشتن مدرک تحصیلی کارشناسی یا بالاتر در رشته کارگردانی سینما از دانشگاهها یا مؤسسات آموزشی معتبر به منزله یک فیلم سینمایی محاسبه می¬شود.
تبصره 2- چنانچه بعضی از متقاضیان عضویت به دلیل فقدان شرایط، تقاضای شان از سوی هيأت مدیره پذیرفته نشود ، متقاضی می¬تواند شکایت خود را توسط بازرس در اولین جلسه مجمع عمومی انجمن مطرح کند ( با عنایت به بند 3 ماده 22). تصمیمات مجمع در این زمینه قطعی است.
تبصره 3 – در صورتي كه هر يك از اعضا شرايط عضويت انجمن را از دست دهد یا به جا نیاورد؛ تعلیق و یا لغو عضویت مي شود ، ليكن ملزم به انجام تعهدات قبلي خود است .

ماده 6 – علل تعليق عضويت :

1.عدم پرداخت به موقع حق عضويت.
2.عدم رعايت مفاد اين اساسنامه و تصميمات قانوني هر یک از ارکان انجمن.
3. از دست دادن شرايط عضویت مندرج در ماده 5 اين اساسنامه .
4. تغییر حرفه یا عدم اشتغال در حرفه مربوط بیش از 3 سال .
تبصره – چنانچه از آخرین قرارداد فیلم سینمایی یا معادل فیلم سینمایی هر یک از اعضا بیش از سه سال گذشته باشد، عضویت وی به حالت تعلیق درآمده، مطابق بند 1 ماده 7 رفتار خواهد شد.
5. حکم صادره مرتبط و قطعی از مراجع قضایی کشور و مراجع حل اختلاف قانون کار.
تبصره1- مرجع تشخیص بندهای 1 تا 4 هيأت مديره است.
تبصره2- تعلیق عضویت باید همراه با توضیح علت تعلیق به صورت کتبی توسط هيأت مدیره به عضو اعلام شود.
تبصره 3- عضو تعلیقی تا رفع تعلیق توسط مجمع عمومی، در مجامع حق رای نخواهد داشت. عضو تعلیقی می¬تواند شکایت خود را توسط بازرس در اولین جلسه مجمع عمومی مطرح کند. تصمیم مجمع عمومی قطعی است.
تبصره 4- چنانچه عضوی حداکثر 3 ماه پس از آغاز سال مالی انجمن از پرداخت حق عضویت خودداری کند، دبیر موظف به اخطار کتبی به عضو است. عضو اگر حداکثر ظرف سه ماه از تاریخ ابلاغ اخطار برای پرداخت آن اقدام نکند با تصویب هیأت مدیره عضویت او در انجمن به حالت تعلیق در می¬آید.

ماده 7- نحوه لغو عضویت

1. چنانچه عضو تعلیقی تا یک سال از تاریخ توضیح رسمی هيأت مديره مبنی بر تعلیق عضویت ، اقدامی برای رفع تعلیق نکند، هيأت مديره موظف به طرح درخواست لغو عضویت در مجمع عمومی است.
2.لغو عضویت به درخواست هیأت مدیره باید به تصویب مجمع عمومی برسد.
تبصره- لغو عضویت باید توسط هيأت مدیره به عضو لغو عضویت شده ، بازرس و نهادهایی که با انجمن و اعضای آن ارتباط تعهدآور دارند بصورت کتبی اعلام شود.

ماده 8- منابع مالي انجمن :

1. حق ثبت نام براي عضويت مبلغ 2/000/000 (دو میلیون) ریال ، که تنها یک بار دریافت می شود.
2. حق عضويت به میزان 1/000/000 (یک میلیون) ریال در سال.
3. حقوق فعالیت حرفه¬ای که شامل یک درصد (1%) از مبلغ ماه اول قرارداد هر عضو می¬باشد و در پایان کار هر عضو در هر پروژه بابت ثبت قرارداد به انجمن پرداخت می¬گردد.

ماده 9-

عضو بايد باتوجه به ماده 8 همه ساله حق عضويت خود و پس از پایان هر پروژه در ازای ثبت قرارداد، حقوق فعالیت حرفه¬ای را به خزانه‌دار انجمن پرداخت و يا به حساب بانكي انجمن واريز و رسيد بانكي را به خزانه‌دار تسليم کند.
تبصره 1- مبالغي كه به عنوان هزینه ثبت نام، حقوق فعالیت حرفه¬ای و حق عضويت دريافت مي‌شود، پس دادنی نيست.
تبصره 2- دریافت و جمع¬آوری حق عضویت و سایر منابع مالی باید به موجب قبض¬های چاپی شماره¬دار باشد که به امضای رئیس هیأت مدیره و خزانه¬دار انجمن رسیده باشد.

توجه: لطفا هنگام پرکردن فرم عضویت از درج مشاغل غیر مرتبط با برنامه ریزی و دستیاری کارگردان خودداری نمایید.
مشاغلی مانند کارگردان، مدیر تولید، تهیه کننده و ... در عضویت شخص متقاضی امتیازی به حساب نمی آید.

مدارک مورد نیاز:

فرم عضویت پر شده
دو قطعه عکس
کپی تمام صفحات شناسنامه و کپی کارت ملی
کپی آخرین مدرک تحصیلی (در صورت داشتن مدرک کارشناسی کارگردانی سینما یا بالاتر)
کپی قراردادهای مورد اشاره در فرم عضویت