معافيت مالياتى ابقا شد‎‎

معافيت مالياتى ابقا شد‎‎

پس از تعامل ها و گفتگوهاى بسيار بين رؤساى صنوف و مديرعامل محترم خانه سينما و مشاور محترم رئيس مجلس آقاىرضوى به يارى خدا معافيت مالياتى هنرمندان ابقاء شد و يكدستاورد صنفى براى كليه صنوف اتفاق افتاد و بدين ترتيب ازاهالى هنر رفع نگرانى شد.