بيمه تكميلى‎‎

بيمه تكميلى‎‎

سلام و وقت بخير
خدمت همكاران گرامى

در سال جديد بيمه اعضاى خانه سينما به "دانا" تغيير كرده كه شامل سه طرح مى باشد و اعضاى ما براى استفاده از تخفيف بايد طرح آرامش را انتخاب كرده و مراحل ثبت نام را از طريق وب سايت صندوق www.honarcredit.ir طى كنند. اين قرارداد براى اعضا از تاريخ يك مهر ١٤٠٠ تا تاريخ سى و يك شهريور ١٤٠١ برقرار خواهد بود.
قوانين و مقررات بيمه دانا و مراكز تحت پوشش آن به پيوست اعلام مى گردد.
اعضاء در خصوص بيمه تكميلى هم منتظر بازپرداخت سال گذشته نشده و براى ثبت نام بيمه تكميلى امسال خود اقدام نمايند.

هيات مديره انجمن برنامه ريزان و دستياران كارگردان

?