تبريك هيات مديره به خانم زيوري‎

تبريك هيات مديره به خانم زيوري‎

هيات مديره انجمن ضمن تقدير و تشكر از حضور پرثمر سركار خانم مريم هژيروند در شوراي داوري خانه سينما براي سركار خانم فاطمه زيوري نماينده جديد انجمن در آن شورا آرزوي موفقيت كرده و انتخاب ايشان بعنوان يكي از اعضاي هيات داوري خانه سينما را تبريك ميگويد.