تعيين كف دستمزد يك صنف سينمايى

تعيين كف دستمزد يك صنف سينمايى

اعداد کف دستمزد اعضای انجمن صنفی برنامه‌ریزان و دستیاران کارگردان سینما برای عقد قرارداد کاری تعیین شد.

به گزارش ایسنا، این انجمن جزئیاتی از اعداد کف دستمزد اعضای خود را با این تاکید که عوامل زیاد دیگری بر تعییندستمزد دخیل هستند، منتشر کرد.

در اطلاعیه این انجمن آمده است:

«به نام پروردگار یکتا

انجمن صنفی برنامه‌ریزان و دستیاران کارگردان، به پشتوانه زحمات همکاران عزیز و گرامی در دوره‌های پیشین هیئتمدیره در برگزاری جلسات متعدد، تحقیق و تفحص در باب چگونگی تعیین کف دستمزد، ساعت‌ها کار گروهی و پایه‌گذاریروش‌های نظام‌مند برای انجام محاسبات، در این دوره موفق شد به همت هیئت مدیره منتخب، اعداد کف دستمزد را مطابقبا واقعیات روز جامعه سینمای ایران و حداقل‌های مورد نیاز برنامه‌ریزان و دستیاران کارگردان به این شرح نهایی نماید:

1. برنامه‌ریز و دستیار اول کارگردان (مشترکاً): 30.000.000 تومان (ماهیانه)

2. برنامه‌ریز / دستیار اول کارگردان (هر کدام به تنهایی): 17.000.0000 تومان (ماهیانه)

3. دستیار برنامه‌ریز / دستیار دوم کارگردان (هر کدام به تنهایی): 8.000.0000 تومان (ماهیانه)

4. دستیار سوم کارگردان:4.000.000 تومان (ماهیانه)

توجه به این نکته ضروری است که ارقام ارائه شده به هیچ عنوان به معنای عرف دستمزد برنامه‌ریزان و دستیاران نبوده ودر نظر انجمن برنامه‌ریزان و دستیاران کارگردان چنین کاری از اساس ناممکن است. هر پروژه‌ای با دیگری متفاوت استو عواملی مانند وجود صحنه‌های بدلکاری، جلوه‌های ویژه، صحنه‌های تاریخی، کار در شهر یا کشورهای مختلف، تعدادبازیگران و بی‌شمار عوامل دیگر در کار دستیار کارگردان و حیطه مسئولیت‌هایش و در نتیجه بر دستمزد او تاثیر گذاراست. از سوی دیگر بدیهی است سطح تجربه و دانش یک برنامه‌ریز یا دستیار کارگردان نیز باید در تعیین دستمزد ویمدنظر قرار گیرد. دستمزد هر دستیار کارگردان و برنامه‌ریز با توجه به پیچیدگی‌های هر پروژه و سابقه کاری او تعیینمی‌شود.

انجمن تاکید می‌کند هیچ برنامه‌ریز و یا دستیار کارگردانی ملزم نیست با این ارقام کار کند، اما از اعضا خواسته می‌شودتحت هیچ شرایطی با رقمی کمتر از این مشغول به کار نشده و در عقد قراردادها این رقم را نقطه شروع و مبنای مذاکرهقرار دهند.ذکر این نکته ضروری است که این ارقام بر مبنای مصوبات اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی در تیر ماه سال1399 ارائه شده و بدیهی است که پس از اعلام مصوبات جدید از سوی وزارت کار اعداد بر مبنای مصوبات جدید بازنگریخواهد شد.»