گواهی ثبت انجمن

گواهی ثبت انجمن

گواهینامه قانونی جدید ثبت انجمن صنفی برنامه ریزان و دستیاران کارگردان برای مدت دو سال از طرف اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان تهران صادر و توسط نماینده انجمن دریافت گردید. تبریک به تمامی اعضا، یاران و دوستان انجمن صنفی برنامه ریزان و دستیاران کارگردان سینما