مشخصات فردی

  • نام و نام خانوادگی: محسن جعفرزاده قهی
  • نوع عضویت: اصلی
  • سمت: دستیار دوم کارگردان

سوابق حرفه ای

نام اثرنوع اثرسال ساختکارگردانسمت
لباس شخصیسینمایی98امیرعباس ربیعیدستیار دوم کارگردان
درخت گردوسینمایی98محمد حسین مهدویاندستیار دوم کارگردان
شیشلیکسینمایی99محمد حسین مهدویاندستیار دوم کارگردان